Header programarkiv
Prográmma

Riddu Sessions: Duoldi čuoldin

Akto čuolddašit jaskatvuođas vai jeagohisvuođaakšuvnnas eiseválddiid vuostá. Goappaš daguin lea mihttu gáhttet juoidá…

Les mer

Riddu Nuorat

Háliidatgo deaivvadit eará eamiálbmotnuoraiguin? Háliidatgo oahppat lávu cegget? Háliidatgo oaidnit čaffadis…

Les mer

Katarina Barruk

Katarina Barruk lea okta buot eanemus dovddus lávluin Sámis, guhte lea beaggán go ráhkada ođđahutkkálaš musihka mas…

Les mer

Club Lávvu: UYARAKQ, PETRA AND HILDÁ

Aqqalu Berthelsen, beaggán maiddái Uyarakq namain, riegádii Nuukas Ruonáeatnamis 80-logu gaskamuttus. Son lea…

Les mer

Ana Tijoux

Ana Tijoux bajásšattai politihkalaš eksiillas Ránskkas Chile siskkáldassoađi áiggi. Tijoux čuoččuha hip-hopa addán…

Les mer

Frank Waln

Frank Waln lea Sicangu Lakota logadalli, guhte lea Rosebud nammasaš reserváhtas eret mii lea South Dakota stáhtas, ja…

Les mer

Manne

Manne lea gáivuotnalaš komponistta og buvttadeaddji Herman Rundberga soloprošeakta. Herman ollu jagiid bargan…

Les mer

Stand-up: Oja, du er nysame?

Isalill Kolpus lea dahkan karrieara komeahttaleavttuin. Vuosttaš čájálmasa rájes Prelatenis 2020:s, Reaškkas-…

Les mer

Seminára: Mađii garraset dálki, dađii garraset almmái

Árbevirolaš sámi almmáiolbmos vurdojuvvo ahte dievdu fuolaha iežas bearraša, ja ahte son birge olgun buotlágan dálkkiin…

Les mer

Bargobádji: Indigenous lens - 48 hours film project - open screening

Ovdagihtiidieđiheapmi DÁS Searvva min rájáid rasttildeaddji eamiálbmot filbmabargobádjái. Bargobájis leat guokte…

Les mer

Urfilm shorts 2

Where dreams are forgotten – Kalalliit NunaatUnna servodagažis lullin Kalaallit Nunaatas rahčet ássit postkoloniála…

Les mer

Dán jagi davvi álbmoga beaivi

Juohke jagi bovde Riddu Riđđu muhtin eamiálbmoga festiválii leat Dán jagi davviálbmot. Festivála atná dehálažžan hábmet…

Les mer

Čájálmas: Beaivi 642 ja ain lohkamin

Dát lea Márjá Karlsena čuoldinčájálmas. Čuovo Karlsena dáidaga mii beaivvis beaivái dokumentere…

Les mer

Seminára: Soađi váikkuhus Ruošša álgoálbmogiidda

Ruošša militeara falleheapmi Ukrainas lea garrasit váikkuhan Ruošša álgoálbmogiid eallimii. Njuolgga boađusin dás lea…

Les mer

Urfilm shorts 1

Home River – SápmiJagis 2017 rihkko golbma sámi nissona lága árbevieruideaset gáhttema dihte. Sápmelaččat ledje bivdán…

Les mer

Kursa: Datneárpoduddjon

Datneárpoduddjon lea dološ sámi duodjeárbevierru mas goarru datneárppu minsttarin sistái dahje tekstiilii. Kurssas…

Les mer

Kursa: Gielddasámegiella

Gielddasámegiella lea stuorimus sámegiella ruoššabeale sámis. Giela hupmet sápmelaččat Guoládatnjárggas. Dán mini-…

Les mer

Riddu Márkanat

Go sápmelaččat deaivvadit de háliidat dieđusge maiddái gávdnat dujiid, ja eará sámi buktagiid. Riddu Márkanat lea rabas…

Les mer

Drop-in kursa: Luohti/juoigan

Dát lea praktihkalaš kursa mas hárjehallat iešguđetlágan luđiid. Dás guossohit dolas vuššon gáfe, máistit sámegielat…

Les mer

Riddu Siida

Riddu Siida galgá dán jagáš festiválas leat alvvalaš deaivvadan- ja doaibmabáiki gos álo juoga dáhpáhuvvá čađat leat…

Les mer

Drop-in workshop ja ságastallan: Lakota rumbu

Dát bargobádji addá erenoamáš vejolašvuođa dutkat Lakota-álbmoga, dán jagi davviálbmoga, rikkes árbbi. Dáppe beasat…

Les mer

Kursa: Duddjot guolenáhkiin

Háliidat go alccat iežat goarrun čoavddarieggá, amuleahta dahje giehtabátti guolenáhkis? Dál dus lea vejolašvuohta! Dán…

Les mer

Live-podkast: Sámi ritmmat

UiT - Norgga árktalaš universitehta museas lea odne stuorámus luohtevuorká máilmmis. Universitehtamuseas lea dál…

Les mer

TIFF ovdanbuktá: "Film fra Nord"

UNBORN BIRU - SÁPMIÁhpehis leaska lea heađis ohcame veahki. Go ii oaččo veahki servodagas, de mearrida suoládit silbba…

Les mer

Kursa: Niibedeari dahkan

Oanehis 3 beaivvi álgokursa ráhkadit lamináhtta niibederiid. Kursa bistá golbma beaivvi. Mihttun lea dáhkut lamináhtta…

Les mer

Kursa: Niibeboagán

OZA DÁS Eanaš olbmuin fieradit niibbit ruovttus, muhto ii nu oallugiin leat sierra boagán masa niibbi heŋge!…

Les mer

Riddu Nuorat

Háliidatgo deaivvadit eará eamiálbmotnuoraiguin? Háliidatgo oahppat lávu cegget? Háliidatgo oaidnit čaffadis…

Les mer

Beallebeaivvásaš konferánsa kulturbargiide

OVDAGIHTIIDIEĐIHEAPMI DÁS  Riddu Riđđu bovde beallebeaivásaš konferánsii digáštallat kultursuorggi vejolašvuođa loktet…

Les mer

Club Lávvu: Frank Waln

Frank Waln lea Sicangu Lakota logadalli, guhte lea Rosebud nammasaš reserváhtas eret mii lea South Dakota stáhtas, ja…

Les mer

Hildá & Tuomas

Jietnaduovdagis, man vuođđun lea improvisašuvdna ja latnja gaskal gájanasa ja ritmmaid, deaivvada Hildá eteralaš vokála…

Les mer

Go_A

Ukrainalaš elektrofolk-čuojahanjoavku Go_A ovddastii Ukraina Eurovision Song Contest nammasaš gilvvus Rotterdam…

Les mer

Nomzi Kumalo

Nomzi Kumalo lea Lulli-Afrihká riegádan, fránskalaš váikkuhuvvon ja norggaduvván lávlu, lávllačálli ja poehta gii…

Les mer

Hva er det som spiser meg om natten

Hva er det som spiser meg om natten lea ožžon namahussan romibuid beallái čáppa musikálalaš luovos­mánná maid KLISH ja…

Les mer

Geat šaddet boahtte sámi ofelaččat?

Bearjadaga suoidnemánu 14. Beaivve dii 18:30 beassat diehtit geat leat válljejuvvon boahtte  jagi sámi ofelažžan.…

Les mer

Lávvosáhka: In du dihte gal oro jaska

Mo hállat seksuálalaš illásteami ja dohkketmeahttun seksuálalaš láhttema birra Sámis? Buohkat dovdet soapmása lagas…

Les mer

Ságastallan Dán jagi nuorra dáiddáriin

Deaivvat Dán jagi nuorra dáiddáriin, Mihkkal Hætta, ságastallamis su dáidaga birra. Dát lea buorre vejolašvuohta…

Les mer

Lávvosáhka: Njunuš nissonat

Dán jagi Fovsen-ášši duođaid lea čuohcan Sámi servvodahkii ja báidnán riika mediaid ođasgova. Ledje Fovsen-ákšuvnnat…

Les mer

Seminára: Manin váibmogiella soardá?

Sámegiella boktá garra beroštumi beroškeahttá máhtátgo dan vai it. Eanaš sápmelaččat eai hálddaš váibmogiela, muhto…

Les mer

Drop-in workshop ja ságastallan: Lakota regalia

Dát bargobádji addá erenoamáš vejolašvuođa dutkat Lakota-álbmoga, dán jagi davviálbmoga, rikkes árbbi. Dáppe beasat…

Les mer

Kursa: Duddjot guolenáhkiin

Háliidat go alccat iežat goarrun čoavddarieggá, amuleahta dahje giehtabátti guolenáhkis? Dál dus lea vejolašvuohta! Dán…

Les mer

Kurs: Datneárpoduddjon

Datneárpoduddjon lea dološ sámi duodjeárbevierru mas goarru datneárppu minsttarin sistái dahje tekstiilii. Kurssas…

Les mer

Seminára: Mii lea ovddasvástideaddji vuohki filmmaid dahkat?

Sámi myhtat ja muitalusat leat šaddan árvvusadjin áŋgiris filbmadahkkiide ja innovatiiva muitaleaddjiide. Dál lea Sápmi…

Les mer

Lávvosáhka: Lea go dáidda min nannoseamos vearju?

Dávjá gullo sáhka ahte dáidda lea sámi servodaga vearju. Dáidagis lea fápmu lihkastahttit juoidá olbmuin geat muđui eai…

Les mer

Fierváčorgen

Mii deaivvadit fiervvás čoaggit ruskkaid, ságastallat mearrasámiid lagaš čanastagaid birra merrii, ja geahčadit makkár…

Les mer

Čájálmas: Beaivi 641 ja ain lohkamin

Dát lea Márjá Karlsena čuoldinčájálmas. Čuovo Karlsena dáidaga mii beaivvis beaivái dokumentere…

Les mer

Kursa: Gielddasámegiella

Gielddasámegiella lea stuorimus sámegiella ruoššabeale sámis. Giela hupmet sápmelaččat Guoládatnjárggas. Dán mini-…

Les mer

TIFF ovdanbuktá: "Film fra Nord"

UNBORN BIRU - SÁPMIÁhpehis leaska lea heađis ohcame veahki. Go ii oaččo veahki servodagas, de mearrida suoládit silbba…

Les mer

Bearaščájálmas

Bures boahtin bearaščájálmassii mii lea oassin Mánáidfestivála prográmmas. Bearaščájálmasat leat Lávddážis gaskavahku,…

Les mer

UiT-seminára: Dáhttu soabadit ferte čájehuvvot daguid bokte

"Dáhttu soabadit ferte čájehuvvot daguid bokte. Dás lea sis geat leat fápmoposišuvnnain, earenoamáš ovddasvástádus, ja…

Les mer

Riddu Siida

Riddu Siida galgá dán jagáš festiválas leat alvvalaš deaivvadan- ja doaibmabáiki gos álo juoga dáhpáhuvvá čađat leat…

Les mer

Kursa: Datneárpoduddjon

Datneárpoduddjon lea dološ sámi duodjeárbevierru mas goarru datneárppu minsttarin sistái dahje tekstiilii. Kurssas…

Les mer

Lávvosáhka: Gullá go sámi osku dušše doložii?

Jus áigu duolbmat álbmoga, de vuos njeaidá dan vuoiŋŋalašvuođa. Nu lea ge geahččaluvvon Sámis, muhto dál ollugat…

Les mer

Riddu Márkanat

Go sápmelaččat deaivvadit de háliidat dieđusge maiddái gávdnat dujiid, ja eará sámi buktagiid. Riddu Márkanat lea rabas…

Les mer

Árdnabalkkašupmi

Árdna-balkkašupmi: Dán jagáš buoremus masterčálus eamiálbmotfáttásUiT ja Sámi dutkamiid guovddáš juohkiba bálkkašumi…

Les mer

Kursa: Duddjot guolenáhkiin

Háliidat go alccat iežat goarrun čoavddarieggá, amuleahta dahje giehtabátti guolenáhkis? Dál dus lea vejolašvuohta! Dán…

Les mer

Urfilm shorts 2

Where dreams are forgotten – Kalalliit NunaatUnna servodagažis lullin Kalaallit Nunaatas rahčet ássit postkoloniála…

Les mer

Drop-in workshop: Powwow

Searvva Riddu Riđđu vuostaš powwow:ii goassege! Lakota, dán jagi davvi álbmot, dánsárat muitalit iešguđet dánsašlájaid…

Les mer

Kursa: Niibedeari dahkan

Oanehis 3 beaivvi álgokursa ráhkadit lamináhtta niibederiid. Kursa bistá golbma beaivvi. Mihttun lea dáhkut lamináhtta…

Les mer

Kursa: Niibeboagán

OZA DÁS Eanaš olbmuin fieradit niibbit ruovttus, muhto ii nu oallugiin leat sierra boagán masa niibbi heŋge!…

Les mer

Kursa: Gáffeseahkka/kaffepose

OZA DÁS Gáffeseahkka lea árbevirolaš sámi gáfeseahkka ráhkaduvvon bohcconáhkis. Dán kurssas oahpat goarrut gáffeseahkka…

Les mer

Kursa: Luohti/juoigan

Dát lea praktihkalaš kursa mas hárjehallat iešguđetlágan luđiid. Dás guossohit dolas vuššon gáfe, máistit sámegielat…

Les mer

Kursa: Ođasmahtti design

OZA DÁS Leat go don Ridduguolbana ođđa treandabiddji? Váldde mielde bures adnon doŋgerijáhka dahje boares gávtti mii…

Les mer

Riddu Sessions: Duoldi čuoldin

Akto čuolddašit jaskatvuođas vai jeagohisvuođaakšuvnnas eiseválddiid vuostá. Goappaš daguin lea mihttu gáhttet juoidá…

Les mer

Mánáidfestivála

OZA DÁSDieđit mánáid Riddu Mánáidfestiválii! Dán jagi festivála álgá bearaščájálmasain dii 14.00 gaskasvahkku…

Les mer

Urfilm shorts 1

Home River – SápmiJagis 2017 rihkko golbma sámi nissona lága árbevieruideaset gáhttema dihte. Sápmelaččat ledje bivdán…

Les mer

Riddu Nuorat

Háliidatgo deaivvadit eará eamiálbmotnuoraiguin? Háliidatgo oahppat lávu cegget? Háliidatgo oaidnit čaffadis…

Les mer

Club Lávvu: Nagirčalmmiid

Nagirčalmmiid lei reakšuvdna mearehis láittasvuhtii mii čuovui covid-19, 2020 giđa. Go eallin lea lossat de čállá vel…

Les mer

Rolffa

Sii dadjet iežaset leat dat joavku Finnmárkkus mii dáhkida partydovddu, iige dárbbaš eahpidit ge besset go Ridduguossit…

Les mer

Small Time Giants

Vaikko dan ii lean soaitit jáhkkit, de lea Kalaallit Nunaatas hirpmahuhtti ealas ja girjás rockalávdi. Okta ovdamanniin…

Les mer

Uyarakq gussiiguin

Aqqalu Berthelsen, beaggán maiddái Uyarakq namain, riegádii Nuukas Ruonáeatnamis 80-logu gaskamuttus. Son lea…

Les mer

Lávre

Lávre lea nuorra sámi artista, juoigi ja musihkkár, ja lea Guovdageainnus eret. Fárrolágaid árvvusadnon musihkkáriid…

Les mer

Buošši-bálkkašupmi

Riddu Riđđu ja Davviálbmogiid guovddáš juhket Buošši-bálkkašumi dán jagi Riddu Riđđus. Buošši-bálkkašupmi lea…

Les mer

Almmolaš rahpan Riddu Riđđu 2023

Bures boahtin Riddu Riđđu almmolaš rahpamii Lávddis. Festiválajođiheaddji Sajje Solbakk ja stivrajođiheaddji Bente…

Les mer

Ságastallan girječálliin: Fredrik Prost

Álggu geahčen jagi 2023 almmuhii sámi girječálli, duojár ja dáiddár Fredrik Prost girjji Leŋges hearggi, Sáhčal fatnasa…

Les mer

Tasting and history of the Lakota food

Udno alccat kulináralaš vásáhusa ja boađe dutkat Lakota-kultuvrra árbevirolaš Lakota biepmuiguin. Searvva don nai…

Les mer

Seminára: Lea go dát duohtavuohta?

Makkár vearredaguid leat sápmelaččat, kvenat ja norggasuopmelaččat gillán? Duohtavuođa- ja soabadankommišuvdna lea…

Les mer

Urfilm shorts 2

Where dreams are forgotten – Kalalliit NunaatUnna servodagažis lullin Kalaallit Nunaatas rahčet ássit postkoloniála…

Les mer

Čájálmas: Beaivi 640 ja ain lohkamin

Dát lea Márjá Karlsena čuoldinčájálmas. Čuovo Karlsena dáidaga mii beaivvis beaivái dokumentere…

Les mer

Youtube-bárjobádji NRK Juŋkáin

Ovdagihtiidieđiheapmi DÁS  Juŋká lágida praktihkkalaš bargobáji gos oahpat šaddat albma Youtube-neavttárin. Mii bargat…

Les mer

Kursa: Gielddasámegiella

Gielddasámegiella lea stuorimus sámegiella ruoššabeale sámis. Giela hupmet sápmelaččat Guoládatnjárggas. Dán mini-…

Les mer

Bearaščájálmas

Bures boahtin bearaščájálmassii mii lea oassin Mánáidfestivála prográmmas. Bearaščájálmasat leat Lávddážis gaskavahku,…

Les mer

Urfilm shorts 1

Home River – SápmiJagis 2017 rihkko golbma sámi nissona lága árbevieruideaset gáhttema dihte. Sápmelaččat ledje bivdán…

Les mer

Váhnenčoahkkin Romssa ja Finnmárkku fylkkagielddain

Romssa ja Finnmárkku fylkagielda bovdejit sámi váhnenčoahkkimii festiválabáikkis. Mii juogadat vásáhusaid ja…

Les mer

Lakota hand games

Dán jagi davvi álbmot, Lakota, bovdejit du searvat sin árbevirolaš stohkosii, hand games. Oasseváldin beasat oahppat…

Les mer

Riddu Márkanat

Go sápmelaččat deaivvadit de háliidat dieđusge maiddái gávdnat dujiid, ja eará sámi buktagiid. Riddu Márkanat lea rabas…

Les mer

Kursa: Duddjot guolenáhkiin

Háliidat go alccat iežat goarrun čoavddarieggá, amuleahta dahje giehtabátti guolenáhkis? Dál dus lea vejolašvuohta! Dán…

Les mer

Riddu Siida

Riddu Siida galgá dán jagáš festiválas leat alvvalaš deaivvadan- ja doaibmabáiki gos álo juoga dáhpáhuvvá čađat leat…

Les mer

7 % samisk

Don dieđihat iežat Sámedikki jienastuslohkui, oahpat kultuvrra dovdat, oahpat sámegiela, gárvodat sámi biktasiid,…

Les mer

Kurs: Datneárpoduddjon

Datneárpoduddjon lea dološ sámi duodjeárbevierru mas goarru datneárppu minsttarin sistái dahje tekstiilii. Kurssas…

Les mer

TIFF ovdanbuktá: "Film fra Nord"

UNBORN BIRU - SÁPMIÁhpehis leaska lea heađis ohcame veahki. Go ii oaččo veahki servodagas, de mearrida suoládit silbba…

Les mer

Kursa: Luohti/juoigan

Dát lea praktihkalaš kursa mas hárjehallat iešguđetlágan luđiid. Dás guossohit dolas vuššon gáfe, máistit sámegielat…

Les mer

Kursa: Ođasmahtti design

OZA DÁS Leat go don Ridduguolbana ođđa treandabiddji? Váldde mielde bures adnon doŋgerijáhka dahje boares gávtti mii…

Les mer

Kursa: Niibedeari dahkan

Oanehis 3 beaivvi álgokursa ráhkadit lamináhtta niibederiid. Kursa bistá golbma beaivvi. Mihttun lea dáhkut lamináhtta…

Les mer

Workshop: Lakota beading - ŠLUHTTEJUVVON

Dán workshopas oahppit besset oahpásmuvvat bearraldáidagii Lakota árbevierus. Čeahpes bearralartisttat láidejit…

Les mer

Kursa: Niibeboagán

OZA DÁS Eanaš olbmuin fieradit niibbit ruovttus, muhto ii nu oallugiin leat sierra boagán masa niibbi heŋge!…

Les mer

Kursa: Gáffeseahkka/kaffepose

OZA DÁS Gáffeseahkka lea árbevirolaš sámi gáfeseahkka ráhkaduvvon bohcconáhkis. Dán kurssas oahpat goarrut gáffeseahkka…

Les mer

Bargobádji: Indigenous lens - short films project

Ovdagihtiidieđiheapmi DÁS Searvva min rájáid rasttildeaddji eamiálbmot filbmabargobádjái. Bargobájis leat guokte…

Les mer

Riddu Sessions: Duoldi čuoldin

Akto čuolddašit jaskatvuođas vai jeagohisvuođaakšuvnnas eiseválddiid vuostá. Goappaš daguin lea mihttu gáhttet juoidá…

Les mer

Mánáidfestivála

OZA DÁSDieđit mánáid Riddu Mánáidfestiválii! Dán jagi festivála álgá bearaščájálmasain dii 14.00 gaskasvahkku…

Les mer

Riddu Nuorat

Háliidatgo deaivvadit eará eamiálbmotnuoraiguin? Háliidatgo oahppat lávu cegget? Háliidatgo oaidnit čaffadis…

Les mer

Riddu Sessions: Duoldi čuoldin

Akto čuolddašit jaskatvuođas vai jeagohisvuođaakšuvnnas eiseválddiid vuostá. Goappaš daguin lea mihttu gáhttet juoidá…

Les mer

TIFF ovdanbuktá: Slash/back

(Nyla Innuksuk, Canada, 2022)  Báhcán nieiddaid joavku árktalaš gilis Pangnirtung Nunavutas ferte viežžat duostilvuođa…

Les mer

Dáiddačájáhusa rahpan: Duoldi čuoldin

Akto čuolddašit jaskatvuođas vai jeagohisvuođaakšuvnnas eiseválddiid vuostá. Goappaš daguin lea mihttu gáhttet juoidá…

Les mer

Bearaščájálmas

Bures boahtin bearaščájálmassii mii lea oassin Mánáidfestivála prográmmas. Bearaščájálmasat leat Lávddážis gaskavahku,…

Les mer

Mánáidfestivála

OZA DÁSDieđit mánáid Riddu Mánáidfestiválii! Dán jagi festivála álgá bearaščájálmasain dii 14.00 gaskasvahkku…

Les mer

Riddu Nuorat

Háliidatgo deaivvadit eará eamiálbmotnuoraiguin? Háliidatgo oahppat lávu cegget? Háliidatgo oaidnit čaffadis…

Les mer