Header programarkiv
Prográmmaarkiiva

Seminára: Goas boahtá boahtte vuoitu rivttiide eatnamiidda ja čáziide?

Sámis leat máŋga rahčamat rivttiide eatnamiidda ja čáziide - Riehppovuonas, Gállogis, Fovsenis ja Rásttigáissás. Mii…

Les mer

Seminára: Oadjebas lanjat LHBTQIA2s+-sámiide

LHBTIQ-sámit leat minoritehtan minoritehtas, ja máŋgasat vásihit duppal vealaheami. Queer sámit leat šaddan eanet…

Les mer

Seminára: Sámi dáidda máilmmi stuorámus dáiddačájáhusas - maid dál?

Sámi paviljonga Veneziabiennales lea stuorra olahus sámi dáidaga dovddusdáhkamis máilmmis. Mii báhcá midjiide…

Les mer

UiT-seminára: Sámi oahpaheaddjekriisa?

Sámegielat leat hearkkes dilis. Dát guoská sihke lulli-, julev ja davvisámegiela. Dáruiduhttinpolitihka dihte leat sámi…

Les mer

Ságastallan Dán jagi nuorra dáiddáriin

Deaivvat Dán jagi nuorra dáiddáriin, Márjá Karlseniin, ságastallamis su dáidaga birra. Dát lea buorre vejolašvuohta…

Les mer

Nordlys-seminára: Sámevašši

Guokte viđátoasi sámenuorain vásihit cielaheami eanet go oktii jahkái. Jámma ihtet muitalusat sámevaši ja vealaheami…

Les mer

UIT-seminára: “Bieggafápmu Sámis + Árdnabalkkašupmi

Árdna-balkkašupmi: Dán jagáš buoremus masterčálus eamiálbmotfáttás (Bistá s. 15 min) UiT ja Sámi dutkamiid guovddáš…

Les mer

Ságastallan Dán jagi nuorra dáiddáriiguin

Deaivva Dán jagi nuorra dáiddáriid Gáddjá ja Biret Haarla ságastallamii sudno dáidaga birra. Pinja Pieski jođiha…

Les mer

Sámediggeválggat 2021

Sámediggeválggaid digaštallan galgá muitalit movt Sámediggi váikkuha du árgabeaivvi ja movt don sáhtát jienasteami…

Les mer

Nordlysseminára: Fasttes debáhtas boahtteáiggediđolaš ovttasbargui

Manne šattai nu fasttes ja romes debáhttavuohki Romssas 2011:s go lei áššin ahte galggašii go suohkan oassin…

Les mer

Ságastallan dán jagi nuorra dáiddárin Emil Karlsen

Emil Karlsen lea válljejuvvon Riddu Riđđu nuorra dáiddárin jahkái 2019. Emil lea 21 jahkásaš mearrasápmelaš gii lea…

Les mer

UiT-seminára: Luossa: Deanučážádaga sámi árbevierut ja rádjarasttildeaddji hálddašeapmii

Nationála luossahálddašeami ja sámi luossabivdoárbevierut beaškkehit dávjá oktii. Áigeguovdilis ja hástaleaddji ášši…

Les mer

Dán jagáš buoremus masterčálus eamiálbmotfáttás

2018:s juohkiba UiT ja Sámi dutkamiid guovddáš vuosttaš geardde bálkkašumi dán jagáš buoremus masterčállosii…

Les mer

Seminára: álgoálbmotaktivisma

Standing Rock oaččui ollu fuomášumi go gižžu “Black Snake”, dahje čáhppes gearpmaš, vuostá álggii cuoŋománus 2016.…

Les mer

Nordlys-seminára: dáistaleapmi minerálain

Nussir ASA lea ožžon doaibmakonsešuvnna ja luoitinlobi veaikeruvkii mas lea mearradeponiija Riehpovuonas. Ruvkedoaimmas…

Les mer

Duohtavuođa- ja seanadan kommišuvdna

Duohtavuođa- ja seanadankommišuvdna ásahuvvui Stuoradikkis jagis 2018 ja galgá guorahallat dáruiduhttinpolitihka ja…

Les mer

Eamiálbmotmusihkka: árbevierru ja kommersa

Gokko leat rájit eamiálbmogiid kulturdovddahemiid ođasmahttimis ja gii mearrida daid? Sáhttágo vaikko govt dahkat, nu…

Les mer

Konferánsa: Árktalaš jienat guhkes ovccinuppelogát jahkečuođi dáidagis ja girjjálašvuođas

Dát konferánsa guovdilastá garraseamos áigodaga euro-amerihkálaš imperialismmas mii lei Oarje-Árktisis áigodagas…

Les mer

Konferánsa: Árktalaš jienat guhkes ovccinuppelogát jahkečuođi dáidagis ja girjjálašvuođas

Dát konferánsa guovdilastá garraseamos áigodaga euro-amerihkálaš imperialismmas mii lei Oarje-Árktisis áigodagas…

Les mer

Konferánsa: Árktalaš jienat guhkes ovccinuppelogát jahkečuođi dáidagis ja girjjálašvuođas

Dát konferánsa guovdilastá garraseamos áigodaga euro-amerihkálaš imperialismmas mii lei Oarje-Árktisis áigodagas…

Les mer

Paneldiscussion: FOUR COUNTRIES - TWO SPIRITS

Dán ságastallamis beassat gullat mo lea eallit queer-sápmelažžan ja makkáraš lea queer-sápmelaš aktivisma.

Les mer

Standing Rock – olahitgo geange?

Movt sáhttet eamiálbmogat vuoitit sisbahkkemiid vuostá aktivismmain ja sosiála mediaid bokte? Standing Rock-lihkadus…

Les mer

UiT seminara: Kulturipmárdus čoavddan buoret dearvvašvuođabálvalusaide árktalaš guovlluin

Mo váldojit árbevierut ja árvvut vuhtii dearvvašvuođabálvalusas mii addo eamiálbmogiidda? Kanada, Ruonáeatnama, Ruošša…

Les mer

UiT-seminára: boazodoallu Alaskas

1800-logu loahpageahčen gitta birrasii 1940 rádjai mátkkoštedje sápmelaččat ja kvenat Norggas Alaskai álggahit…

Les mer

Nordlysseminara: ​«Manin leat sápmelaččat jávoheamit?»

«Manin leat sápmelaččat jávoheamit?», jearrá Anne Lene Turi Dimpas artihkkalis Nordlys áviissas, Nordnorsk Debatt:s.…

Les mer

OBSIDIAN GAZE- PANELASÁGASTALLAN

Panelaságastallan dáiddáriiguin geain lea Obsidian gaze-čájálmas, mas čalmmustahttet eamiálbmogiid gullevašvuođa ja…

Les mer

DIKTAVERDET

Mimie Märak, Niillas Holmberg ja Sarakka Gaup leat nuorra sámi poehtat geat bohtet golmma riikkas ja geain leat golbma…

Les mer

VUOIGATVUOHTA OAMASTIT KULTUVRRAS

Eamiálbmogiid kultuvrraid atnet kommersiálalaččat miehtá máilmmi – maiddái Sámis, muhto hárve dahje ii goassege…

Les mer

UIT seminara: UiT eamiálbmotdiehtu

Mii lea ođas eamiálbmotoahpu dutkamis? UiT Norgga árktalaš universitehta ovdanbuktá muhtun studeantabargguid mat leat…

Les mer

Seminára: The Stitch Project

The Stitch Project álggahuvvui Riddu Riđđus jagis 2012 go čieža Brasiilla, Islándda, Palestiinna, Ruoŧa ja Norggá…

Les mer

UiT-seminára: Bivdu eamiálbmotservodagain

Mo iešguđetge bivdokultuvrrat fievrridit árbevirolaš árvvuid viidáseappot? UiT Norgga árktalaš universitehta…

Les mer

IVGUHEASTTA HISTORJÁ JA SEAILLUHEAPMI

Ivguheasta lea okta norgga golmma heastanális, ja dat lea nálli mii lea jávkamin. Šibitdoavttir Geirmund Vik lea leamaš…

Les mer

NORDLYS SEMINÁRA

Jagis 2015 almmuhuvvui dutkamušas ahte sámi nissonat gillájit veagalváldimiin ja seksuálalaš illástemiin eanet go eará…

Les mer